De Kranenpool, jaarboek 2021 Golfclub Brunssummerheide

DE KRANENPOOL JAARBOEK 2021 | 6e UITGAVE | DECEMBER 2021

3D Logistics Wij zijn sneller dan het geluid... ✓ Pakket Service ✓ Stukgoed en Pallet Service ✓ Koerier en Transport ✓ Warehousing ✓ Fietsvervoer ✓ Special Care Service Bel ons Sjef Driessen 06 25 46 61 13 Onze locatie Fregatweg 64 6222 NZ Maastricht 3D Logistics is een vernieuwende, flexibele en betrouwbare logistieke dienstverlener, gevestigd in Parkstad en Maastricht. info@3dlogistics.nl www.3dlogistics.nl

DE KRANENPOOL | 3 5 VAN HET BESTUUR / VOM VORSTAND 8 WEDSTRIJDCOMMISSIE / WETTBEWERBSAUSSCHUSS 10 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN / CLUB MEISTERSCHAFTEN 12 SENIORENCOMMISSIE / SENIORENAUSSCHUSS 15 MARSHALS 16 OLD GRAND DADS 18 AFTERWORK 20 TEAM SECRETARIAAT / TEAM SEKRETARIAT 22 DAMESCOMMISSIE / DAMENAUSSCHUSS 26 SPORTIEF BELEID / SPORTPOLITIK 29 36+ COMMISSIE / 36+ AUSSCHUSS 32 LUSTRUMFEEST 35 TECHNISCHE COMMISSIE / TECHNISCHER AUSSCHUSS 36 COMPITIETEAMS / WETTKAMPFTEAMS 45 MEN’S OWN 46 CLUBLADDER 50 JUBILARISSEN 55 BAAN/REGEL EN HCP COMMISSIE / BAHN/ REGEL UND HCP AUSSCHUSS 56 JEUGDCOMMISSIE / JUGENDAUSSCHUSS 62 CHAMPIONS TROPHY 64 NIEUWE LEDEN / NEUE MITGLIEDER 65 BESTUUR + COMMISSIES 2021 / VORSTAND + AUSSCHÜSSE 66 SPONSOREN GOLFCLUB BRUNSSUMMERHEIDE INHOUDSOPGAVE / INHALTSVERZEICHNIS COLOFON / KOLOPHON REDACTIE Henry Albertz Bärbel Schorn Renate Hennes REDACTIEADRES Secretariaat Golfclub Brunssummerheide Rimburgerweg 50 6445 PA Brunssum BESTUUR Henry Albertz (voorzitter) Nick Oversier (secretaris) Steven Huismans (penningmeester) Bärbel Schorn (Teco & evenementen) Lars Schmitz (wedstrijden) Tino Bellemakers ( jeugd & golfschool) Vacature (PR & Communicatie) BEREIKBAARHEID Secretariaat 045 - 5257089 Caddymaster 045 - 5270968 Golfshop 045 - 5646393 Golf Resort 045 - 5646300 Driving Range 045 - 5272157 WEBSITE www.golfclubbrunssummerheide.nl E-MAIL secr@golfclubbrunssummerheide.nl FOTO COVER: Jax Kraal UITGEVER Postbus 1015 3300 BA Dordrecht Telefoon: 078 - 639 70 70 Fax: 078 - 639 70 71 internet: www.zpress.nl ACQUISITIE Daniel de Bruijn VORMGEVING Natascha Smeels DRUKWERK Damen Drukkers

4 | DE KRANENPOOL CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

DE KRANENPOOL | 5 VOORWOORD De Kranenpool wordt de komende 3 jaar vormgegeven door ZPRESS Media Group uit Dordrecht. Het bedrijf is gespecialiseerd in professioneel drukwerk en is geen onbekende in de sportwereld. ZPRESS verzorgt magazines en jaarboeken voor clubs en golfbanen als The Dutch en Prise d’eau. Ook grote voetbalclubs zoals Ajax en PSV werken samen met onze nieuwste partner uit Dordrecht. Het vernieuwde Leaderboard maakt onderdeel uit van de sponsordeal. De wedstrijdkalender was als vanouds goed gevuld. Alle commissies hadden hun wedstrijden gepland en mochten rekenen op grote belangstelling. De clubkampioenschappen kregen een nieuw jasje. In meerdere categorieën kon gestreden worden voor de titel. Naast de bekende laddercompetitie werd dit jaar de clubladder geïntroduceerd, een leuke manier om snel nieuwe golfmaatjes in de club te vinden. Ook de Cristal wedstrijd en de Presidentscup stonden uiteraard op de agenda en konden weer op grote belangstelling rekenen. Tegenvaller dit jaar was het uitvallen van NGF competitie door Corona. Door nieuwe wetgeving (WBTR) was een wijziging van Statuten en Huishoudelijk Reglement noodzakelijk. In juni heeft de ALV ingestemd met de voorgestelde wijzigingen. Ook de voorgestelde plannen i.h.k.v. Sportief Beleid konden op brede steun rekenen. In de bestuurssamenstelling is ook het een en ander gebeurd. Drie bestuursleden zijn om persoonlijke redenen teruggetreden. Nadat de voordracht van Tino Bellemakers als bestuurslid Jeugdzaken eerder al tijdens de ALV werd bekrachtigd, mochten we dit jaar ook Steven Huismans en Nick Oversier als penningmeester respectievelijk secretaris binnen het bestuur verwelkomen. De portefeuille PR & Communicatie is nog open en zal waarschijnlijk een ietwat andere invulling, passend in de huidige tijdgeest, krijgen. De gebruikersovereenkomst tussen Golfclub en Golfresort stamt uit 1995. Middels een side-letter zijn in 2012 een aantal wijzigingen opgenomen. Hierin is toen tevens opgenomen dat, indien de exploitant erin slaagt de baan in eigendom te verwerven, een nieuwe overeenkomst zal worden aangegaan. Tot medio dit jaar is dit niet gebeurd. Eind juni is de vigerende overeenkomst door het Golfresort opgezegd, waarbij is aangegeven dat men graag tot een nieuwe, aan de huidige tijd aangepaste, overeenkomst wil komen. In oktober zijn de besprekingen tussen Golfresort en Golfclub gestart. Op het moment dat het jaarboek naar de drukker is gegaan (medio november), was er helaas nog geen nieuwe overeenkomst. Wij hopen dat we voor het einde van het jaar tot overeenstemming zullen komen en met de nieuwe afspraken weer jaren vooruit kunnen. Vorig jaar zagen we ons genoodzaakt het Lustrumfeest door de Lockdown maatregelen te cancelen. Gelukkig maakten de versoepelingen dit jaar meer mogelijk, waardoor we ook het Lustrumfeest door konden laten gaan. De opkomst was overweldigend en het was duidelijk aan de alom blije gezichten te zien dat men zichtbaar genoot van een geslaagd feest. Het was ook een jaar van extreme weersomstandigheden. Hevig noodweer, binnen vijf minuten stonden greens en bunkers compleet onder water, zorgden ervoor dat de Presidentscup voortijdig gestaakt moest worden. In de weken daarna is onze regio helaas nog vaker onaangenaam verrast door hevige regenval. Gelukkig kwam in september een weeromslag en konden we genieten van een mooie nazomer. Op deze plek wil ik even stilstaan bij iedereen die het afgelopen jaar actief is geweest in commissies, bestuur of ander vrijwilligerswerk binnen de club. Maar zeker ook bij alle medewerkers van Openbare Golf Brunssummerheide BV. Bedankt voor jullie bijdrage aan een bijzonder 2021! Zonder jullie inzet hadden we het nooit voor elkaar gekregen! Geniet van deze Kranenpool, met de vele verhalen, foto’s en de daarbij opkomende herinneringen aan een fantastisch golfjaar. De feestdagen zijn voorbij, het wordt tijd om de golfuitrusting op te poetsen voor een nieuw seizoen. Het gaat ongetwijfeld weer een onvergetelijk jaar worden met talloze fantastische hoogtepunten. Opnieuw een jaar vóór leden, dóór leden, mét leden! Tot slot wil ik graag iedereen een stralend en schitterend, maar bovenal gezond en gelukkig 2022 wensen! Tot gauw in de baan of in het clubhuis. Henry Albertz VAN HET BESTUUR Met genoegen presenteren wij de, inmiddels zesde editie, van het Jaarboek van Golfclub Brunssummerheide. Samen met u willen we graag kort stilstaan bij opnieuw een bijzonder clubjaar, dat helaas nog steeds gedomineerd werd door Corona. Toch waren er ook legio mooie momenten, waar we met veel plezier op terugkijken.

Limij uw partner voor In- en verhuur van grondverzetmachines en materieel In- en verhuur van diversen transportmiddelen Verhuur van containers tegen gunstige tarieven Leveranties van diverse grondstoffen Inname van diverse grond- en afvalstromen op externe locaties Eigenlijk is het heel eenvoudig, Limij regelt het voor u!! Postadres Postbus 31 6430 AA Hoensbroek  045 – 521 53 24 Bezoekadres Nieuwstraat 162 6431 KX Hoensbroek  planning@limij.com WWW.LIMIJ.COM

DE KRANENPOOL | 7 Der Kranenpool wird für die nächsten 3 Jahre von ZPRESS Media Group aus Dordrecht gestaltet. Das Unternehmen hat sich auf den professionellen Druck spezialisiert und ist in der Sportwelt kein Unbekannter. ZPRESS bietet Magazines und Jahrbücher für Clubs und Golfplätze wie The Dutch und Prise d’eau. Auch große Fußballvereine wie Ajax und PSV arbeiten mit unserem neuesten Partner aus Dordrecht zusammen. Das erneuerte Leaderboard ist Teil des Sponsor-Deals. Der Wettkampfkalender war wie immer gut gefüllt. Alle Ausschüsse hatten ihre Spiele geplant und konnten mit großem Interesse rechnen. Die Vereinsmeisterschaften haben ein neues Gesicht bekommen. Es gab mehrere Kategorien, um für den Titel zu kämpfen. Neben dem bekannten Ladder-Wettbewerb wurde in diesem Jahr die ClubLadder eingeführt, eine schöne Möglichkeit, schnell neue Golf-Buddies im Club zu finden. Das Cristal-Turnier und der Presidentscup standen natürlich auch auf dem Programm und konnten wieder mit großem Interesse rechnen. Enttäuschung in diesem Jahr war das Scheitern des NGFWettbewerbs wegen Corona. Neue Gesetze (WBTR) machten eine Änderung der Satzung und der Hausordnung erforderlich. Im Juni genehmigte die ALV die vorgeschlagenen Änderungen. Auch die vorgeschlagenen Pläne für die Sportpolitik konnten auf breite Unterstützung zählen. Bei der Zusammensetzung des Vorstandes hat sich einiges getan. Drei Vorstandsmitglieder sind aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Nachdem bereits während der ALV die Nominierung von Tino Bellemakers als Vorstandsmitglied für Jugendangelegenheiten bestätigt wurde, konnten wir in diesem Jahr auch Steven Huismans und Nick Oversier als Schatzmeister und Sekretär im Vorstand begrüßen. Das Portfolio PR & VORWORT VOM VORSTAND Wir freuen uns, Ihnen die sechste Ausgabe des Jahrbuchs des Golfclubs Brunssummerheide präsentieren zu können. Gemeinsammit Ihnen möchten wir kurz auf ein weiteres, besonderes Vereinsjahr zurückblicken, das leider noch sehr von Corona geprägt war. Es gab aber auch viele schöne Momente, auf die wir mit großer Freude zurückblicken. Kommunikation ist noch offen und wird wohl dem aktuellen Zeitgeist entsprechend etwas anders gestaltet werden. Der Nutzungsvertrag zwischen Golfclub und Golfresort stammt aus dem Jahr 1995. In einem Side-Letter wurden 2012 einige Änderungen aufgenommen. Außerdem wurde eingefügt dass, wenn es dem Betreiber gelingt, das Eigentum des Golfplatzes zu erwerben, ein neuer Vertrag abgeschlossen wird. Bis Mitte diesem Jahres wurde das nicht durchgeführt. Ende Juni wurde die aktuelle Vereinbarung vom Golf Resort gekündigt, wobei gesagt wurde, dass man eine neue, an die aktuelle Zeit angepasste Vereinbarung treffen möchte. Die Gespräche zwischen Golfresort und Golfclub haben im Oktober begonnen. Zum Zeitpunkt der Drucklegung des Jahrbuches (Mitte November) gab es leider noch keine neue Vereinbarung. Wir hoffen, dass wir noch vor Jahresende eine Einigung erzielen und mit den neuen Vereinbarungen wieder Jahre weitermachen können. Letztes Jahr waren wir aufgrund der Lockdown-Maßnahmen gezwungen, die Lustrum-Party abzusagen. Glücklicherweise haben die Lockerungen in diesem Jahr mehr ermöglicht, sodass auch die Lustrum-Party stattfinden konnte. Der Andrang war überwältigend und die fröhlichen Gesichter überall zeigten, dass die Menschen sichtlich Freude an einer gelungenen Party hatten. Es war auch ein Jahr mit extremen Wetterbedingungen. Heftige Stürme, innerhalb von fünf Minuten standen Grüns und Bunker komplett unter Wasser, sorgten dafür, dass der Presidentscup vorzeitig abgebrochen werden musste. In den darauffolgenden Wochen wurde unsere Region leider häufiger von starken Regenfällen unangenehm überrascht. Zum Glück hat sich das Wetter im September geändert und konnten wir einen schönen Spätsommer genießen. An dieser Stelle möchte ich mir einen Moment Zeit nehmen, um über alle zu reflektieren, die im vergangenen Jahr in Gremien, Vorstand oder anderer ehrenamtlicher Arbeit im Club aktiv waren. Aber sicherlich auch bei allen Mitarbeitern der Openbare Golf Brunssummerheide BV. Vielen Dank für Euren Beitrag zu einem besonderen 2021! Ohne Euren Einsatz hätten wir das nicht geschafft! Genießen Sie diesen Kranenpool, mit den vielen Geschichten, Fotos und den damit verbundenen Erinnerungen an ein fantastisches Golfjahr. Die Feiertage sind wieder vorbei, es ist Zeit, die Golfausrüstung für eine neue Saison aufzupolieren. Ohne Zweifel ein weiteres unvergessliches Jahr mit unzähligen fantastischen Highlights. Erneut ein Jahr für Mitglieder, von Mitgliedern, mit Mitgliedern! Abschließend wünsche ich allen ein strahlendes und schönes, aber vor allem gesundes und glückliches 2022! Bis bald auf der Bahn oder im Clubhaus. Henry Albertz

8 | DE KRANENPOOL De maandbekers hadden afgelopen seizoen minder deelnemers in de A categorie en juist veel meer in de B categorie. Deels als gevolg van het WHS systeem waren veel spelers gestegen in handicap. De jeugd heeft regelmatig de prijzen gewonnen in de maandbeker A categorie. De sponsorwedstrijd hotel Cristal/ Ganischgerhof was zoals altijd een groot succes. Alles moest Corona-proof georganiseerd worden, maar dat was geen enkel probleem. Met ongeveer 100 deelnemers een prachtige dag gehad met mooie prijzen die gesponsord werden door hotel Cristal/Ganischgerhof. EchteParen toernooi op de 2e Pinksterdag in mei; gewonnen door Jos en Marcella de Wit, waar de trofee staat te pronken in de huiskamer. Leuke wedstrijd met veel paren die de uitdaging zijn aangegaan. De winnaars hebben een heerlijk prijzenpakket mee naar huis gekregen. Nog enkele wedstrijden van de Weco waren het single koppel toernooi en de 4 stokken wedstrijd. Wij organiseren samen met het bestuur de Matchplay en Strokeplay Kampioenschappen. Dit jaar met de mogelijkheid om in verschillende categorieën deel te nemen. Het Matchplay Kampioenschap was een succes met genoeg deelnemers en spannende wedstrijden. Bij de Strokeplay Kampioenschappen jammer genoeg veel minder deelnemers. Wij missen nog veel dames bij deze wedstrijden. Dus voor volgend jaar…..dames doe mee!!! De jaarprijzen van de wedstrijdcommissie werden tijdens onze sluitingswedstrijd uitgereikt. De winnaars van de maandbekers A en B en van de Weco-ladder werden gehuldigd en mochten hun trofee in ontvangst nemen. Al met al was het een heel fijn jaar waarbij alle commissieleden van de weco hun uiterste best hebben gedaan om voor jullie allemaal een sportieve en gezellige uitdaging te organiseren. Dank voor jullie deelname aan onze wedstrijden. Namens de wedstrijdcommissie, Annet Peeters EEN HEERLIJK BEGIN VAN EEN MOOI SEIZOEN! Onze openingswedstrijd op 21 maart was letterlijk en figuurlijk een heerlijk begin van een mooi seizoen! Het was wel koud, maar door de verzorging (hapjes en drankjes) van Bärbel Schorn en gesponsord door het bestuur van onze club, hadden alle deelnemers een hele gezellige dag!

DE KRANENPOOL | 9 WEDSTRIJDCOMMISSIE In der letzten Saison hatten die Monatspokale weniger Teilnehmer in der A-Kategorie und viel mehr in der B-Kategorie. Teilweise als Folge des WHSSystems wodurch bei vielen Spielern das Handicap erhöht wurde. Die Jugend hat regelmäßig Preise in der Monatspokal Kategorie A gewonnen. Der Sponsorenwettbewerb Hotel Cristal/ Ganischgerhof war wie immer ein voller Erfolg. Alles musste Corona-sicher organisiert werden, aber das war überhaupt kein Problem. Wir hatten einen wunderschönen Tag mit ca. 100 Teilnehmern und tolle Preise, gesponsert vom Hotel Cristal/Ganischgerhof. Das EchtePaare Turnier am Pfingstmontag im Mai; gewonnen von Jos und Marcella de Wit, wo die Trophäe imWohnzimmer ausgestellt ist. Ein schönes Match mit vielen Paaren, die sich der Herausforderung stellten. Die Gewinner nahmen ein schönes Preispaket mit nach Hause. Ein paar weitere Matches der Weco waren das Single-Paar-Turnier und der 4-Stöcke-Wettbewerb. Wir organisieren die Matchplay- und Strokeplay-Meisterschaften zusammen mit dem Vorstand. Dieses Jahr mit der Möglichkeit in verschiedenen Kategorien teilzunehmen. Die Matchplay Meisterschaft war ein voller Erfolg mit genügend Teilnehmern und spannenden Wettstreite. Bei der Strokeplay Meisterschaft leider weit weniger Teilnehmer. Uns fehlen noch viele Damen in diesen Wettstreiten. Also für nächstes Jahr….. Ladies macht mit!!! Im Rahmen unseres Abschlusswettbewerbs wurden die Jahrespreise des Wettbewerbsausschusses vergeben. Die Gewinner der Monatspokale A und B sowie der Weco-Ladder wurden geehrt und erhielten ihre Pokale. Alles in allem war es ein sehr gutes Jahr, in dem alle weco Vorstandsmitglieder ihr Bestes gegeben haben, um eine sportliche und spaßige Herausforderung für euch alle zu organisieren. Vielen Dank für Eure Teilnahme an unseren Wettbewerben. Im Namen der Wettbewerbsausschuss, Annette Peeters Unser Eröffnungsspiel am 21. März war im wahrsten Sinne des Wortes ein wunderbarer Start in eine tolle Saison! Es war kalt, aber durch die Betreuung (Snacks und Getränke) von Bärbel Schorn und gesponsert vom Vorstand unseres Vereins hatten alle Teilnehmer einen sehr geselligen Tag! EIN WUNDERBARER START IN EINE TOLLE SAISON!

10 | DE KRANENPOOL Voor de clubkampioenschappen was 2021 een bijzonder jaar. Het format, zoals dat sinds jaren gebruikt werd, voldeed niet meer aan de verwachtingen die zo’n kampioenschap met zich meebrengt. De belangstelling ommee te doen bleef ver achter bij de gehoopte aantallen. Het was meer en meer een feestje voor de ‘happy few’ geworden. Ommeer deelnemers te enthousiasmeren mee te doen moest er duidelijk iets gebeuren. De oplossing werd gevonden in het spelen in meerdere categorieën. In het weekend van 7 en 8 augustus stond het Clubkampioenschap Matchplay op de kalender. Een spannende tweedaagse in 2 categorieën. De wedstrijden in categorie A werden gespeeld zonder hcp verrekening over 18 holes. In categorie B (met hcp verrekening) werd over 9 holes gestreden. Onder een stralende hemel gingen de eerste flights op zaterdagmorgen al om 07:30 uur de baan in. Voor de spelers was er op zaterdag een heerlijke lunch geregeld. Op zondag lag er voor de overgebleven spelers een smakelijk lunchpakket klaar. Bovendien was er voor iedereen, ook voor de toeschouwers, een consumptie op het gezellige terras. MATCHPLAY KAMPIOENEN 2021 Categorie A dames: Etienne Bellemakers Categorie A heren: Cor Fidder Categorie B dames: Leny Salemink Categorie B heren: Michael Hüttig Op 17 en 18 september was het tijd voor het Clubkampioenschap Strokeplay. En alweer waren de weergoden ons goedgezind. In het staartje van de zomer zorgde een aangenaam zonnetje voor perfecte condities voor de baan, de spelers en de toeschouwers. Net als bij de Matchplay Kampioenschappen werd vanaf dit jaar ook bij de het Strokeplay Kampioenschappen in twee categorieën gespeeld. Categorie A speelde, zonder hcp verrekening, vanaf de backtee. De spelers van categorie B speelden vanaf de medal tee met hcp verrekening. Op een zonovergoten, supergezellig, terras vond na afloop de prijsuitreiking plaats. STROKEPLAY KAMPIOENEN 2021 Categorie A dames: Etienne Bellemakers Categorie A heren: Gianni v/d Veeke Categorie B dames: Agatha Chau Categorie B heren: Jochen Vandorpe Al met al mogen we terugkijken op twee geslaagde kampioenschappen, waarbij een positieve ontwikkeling m.b.t. het aantal deelnemers te zien was. Ongetwijfeld zijn er nog verbeterpunten te vinden om de Clubkampioenschappen volgend jaar nog succesvoller te maken. We gaan dan ook verder op de ingeslagen weg en hopen volgend jaar nog meer spelers en toeschouwers te mogen verwelkomen bij onze clubkampioenschappen. CLUBKAMPIOENSCHAPPEN MATCHPLAY | STROKEPLAY

DE KRANENPOOL | 11 CLUBKAMPIOENSCHAPPEN | CLUB MEISTERSCHAFTEN 2021 war ein besonderes Jahr für die Vereinsmeisterschaften. Das seit Jahren praktizierte Format entsprach nicht mehr den Erwartungen, die eine solche Meisterschaft mit sich bringt. Das Interesse an einer Teilnahme blieb weit hinter den erhofften Zahlen zurück. Es war immer mehr zu einer Party für die „Happy Few“ geworden. Ummehr Teilnehmer zu begeistern mitzumachen, musste eindeutig etwas getan werden. Die Lösung wurde darin gefunden, in mehreren Kategorien zu spielen. AmWochenende vom 7. und 8. August stand die Clubmeisterschaft Matchplay auf dem Kalender. Zwei spannende Tage in 2 Kategorien. Die Spiele der Kategorie A wurden ohne hcp Verrechnung über 18 Löcher gespielt. In Kategorie B (mit hcp Verrechnung) wurde gespielt über 9 Löcher. Unter strahlendem Himmel starteten bereits am Samstagmorgen um 07:30 die ersten Flights auf der Bahn. Am Samstag wurde für die Spieler ein köstlicher Lunch arrangiert. Am Sonntag gab es für die verbliebenen Spieler ein schmackhaftes Lunchpaket. Außerdem gab es auf der gemütlichen Terrasse für alle, auch die Zuschauer, einen Drink. MATCHPLAY CHAMPIONS 2021 Kategorie A Damen: Etienne Bellemakers Kategorie A Herren: Cor Fidder Kategorie B Damen: Leny Salemink Kategorie B Herren: Michael Hüttig Am 17. und 18. September war es Zeit für die Strokeplay Clubmeisterschaft. Und wieder war der Wettergott gut zu uns. Am Ende des Sommers bot angenehmer Sonnenschein perfekte Bedingungen für den Platz, die Spieler und die Zuschauer. Wie bei den Matchplay Meisterschaften wurden ab diesem Jahr auch die Strokeplay Meisterschaften in zwei Kategorien ausgetragen. Kategorie A spielte, ohne hcp Verrechnung, vom Backtee. Spieler der Kategorie B spielten vom Medal-Tee mit hcp Verrechnung. Die Siegerehrung fand anschließend auf einer sonnenverwöhnten, super gemütlichen Terrasse statt. STROKEPLAY CHAMPIONS 2021 Kategorie A Damen: Etienne Bellemakers Kategorie A Herren: Gianni v/d Veeke Kategorie B Damen: Agatha Chau Kategorie B Herren: Jochen Vandorpe Alles in allem können wir auf zwei erfolgreiche Meisterschaften zurückblicken, die sich hinsichtlich der Teilnehmerzahl positiv entwickelt haben. Zweifellos gibt es noch Verbesserungsbedarf, um die Clubmeisterschaften im nächsten Jahr noch erfolgreicher zu gestalten. Wir werden daher unseren eingeschlagenen Weg fortsetzen und hoffen, im nächsten Jahr noch mehr Spieler und Zuschauer zu unseren Vereinsmeisterschaften begrüßen zu können. CLUB MEISTERSCHAFTEN MATCHPLAY | STROKEPLAY

12 | DE KRANENPOOL Het begon met horten en stoten: normaliter zou in maart 2021 de wintercompetitie beëindigd worden met de welbekende Slotwedstrijd en diner, waarbij traditiegetrouw ook de prijzen van deze competitie uitgereikt worden. Tevens gold deze feestelijke avond ook altijd als de aftrap van de zomercompetitie. Helaas, corona dwong ons noodgedwongen naar een andere, meer gekunstelde vorm te zoeken. Het is nauwelijks meer voor te stellen: de winnaars van de diverse prijzen van de wintercompetitie moesten hun prijzen zelf van een tafel pakken! Hoewel de prestaties er niet minder om waren, voelde dit toch als iets SeCo-onwaardigs. Ondanks alle beperkingen zijn we er toch in geslaagd ook in de zomer een heuse Wederom een bijzonder jaar. Over enkele jaren zullen wij het ons wellicht nog maar vaag herinneren maar het jaar 2021 zat nog boordevol perikelen uit het voorgaande jaar, toen corona het openbare leven en dus ook het golfen bijna onmogelijk maakte. EEN BIJZONDER JAAR competitie te laten plaatsvinden met een wekelijkse wedstrijd voor zowel 18-holers als 9-holers. Opvallend in 2021 was de verschuiving in belangstelling van 18 holes naar 9 holes. De meeste genoemde reden voor deze switch was toch de fysieke belasting die het spelen van 18 holes met zich meebrengt. Dit was ook reden voor ons om via een korte enquête de voorkeuren van de leden te peilen. Het beeld dat hierin naar voren kwam, nl. een aanzienlijke voorkeur voor 18 holes, was enigszins tegenstrijdig met de algemeen mondeling geuite voorkeur, nl. een voorkeur voor 14 holes. We hebben hierop besloten wat meer tijd te nemen om tot een afgewogen besluit te komen, temeer er ook de nodige haken en ogen zitten aan het spelen van b.v. 9 holes en 14 holes in plaats van 9 holes en 18 holes. Voor het einde van de wintercompetitie zal hier echter duidelijkheid over worden geschapen. De commissie heeft eind september afscheid genomen van Mary Engelbertink, tot voor kort voorzitter, vanwege privé omstandigheden. Mary was voor eenieder een begrip en het is dan ook spijtig, dat zij buiten haar eigen wil afscheid heeft moeten nemen. Henk Esser heeft de taak als voorzitter op zich genomen en is ondertussen voor eenieder een bekende persoon. Eind 2021 werd ook afscheid genomen van Margriet Lauvenberg, jarenlang penningmeester en gastvrouw bij de diverse feestelijke bijeenkomsten en altijd op zoek naar mogelijkheden om toch nog op het laatste moment mensen aan een speelkaart te helpen. Margriet treedt terug omdat haar maximale zittingstermijn erop zit. Dit zelfde geldt voor Leo van Houtem, die het secretariaat bemande en met zijn jarenlange ervaring een bron van informatie was.

DE KRANENPOOL | 13 SENIORENCOMMISSIE | SENIORENAUSSCHUSS Stockend und stammelnd hat es angefangen: Normalerweise würde der Winterwettbewerb im März 2021 mit dem bekannten Abschlusswettbewerb und Dinner enden, wo traditionell auch die Preise dieses Wettbewerbs vergeben werden. Dieser festliche Abend war auch immer der Auftakt des Sommerwettbewerbs. Corona hat uns leider gezwungen, nach einer anderen, gekünstelter Form zu suchen. Kaum vorstellbar: Die Gewinner der verschiedenen Preise des Winterwettbewerbs mussten ihre Preise selbst von einem Tisch nehmen! Obwohl die Leistungen nicht weniger waren, fühlte es sich immer noch wie etwas an, das SeCo-unwürdig war. Trotz aller Einschränkungen ist es uns dennoch gelungen, im Sommer einen echten Wettkampf mit einem wöchentlichen Wettkampf sowohl für 18-Loch- als auch für 9-Loch-Spieler zu organisieren. Auffallend im Jahr 2021 war die Verlagerung des Interesses von 18 auf 9 Löcher. Der am häufigsten genannte Grund Ein weiteres besonderes Jahr. In ein paar Jahren werden wir uns wohl nur noch vage daran erinnern, aber das Jahr 2021 war noch voller Probleme aus dem Vorjahr, als Corona das öffentliche Leben und damit Golf fast unmöglich machte. EIN BESONDERES JAHR für diesen Wechsel war die körperliche Belastung, die mit dem Spielen von 18 Löchern einhergeht. Dies war auch der Anlass für uns, die Vorlieben der Mitglieder durch eine kurze Umfrage abzufragen. Das sich abzeichnende Bild, eine deutliche Präferenz für 18 Löcher, stand etwas imWiderspruch zu der allgemein verbal geäußerten Präferenz, nämlich einer Bevorzugung von 14 Löchern. Wir haben uns entschlossen, uns noch etwas Zeit für eine wohlüberlegte Entscheidung zu nehmen, zumal es auch beim Spielen die nötigen Haken gibt, z.B. 9 Löcher und 14 Löcher statt 9 Löcher und 18 Löcher. Dies wird jedoch vor Ende des Winterwettbewerbs geklärt. Ende September verabschiedete sich Mary Engelbertink, bis vor kurzem Vorsitzende, von dem Ausschuss aus privaten Gründen. Mary war allen ein Begriff und daher ist es schade, dass sie sich, gegen Ihren Willen, verabschieden musste. Henk Esser hat die Aufgabe als Vorsitzender übernommen und ist heute für alle eine bekannte Persönlichkeit. Ende 2021 haben wir auch Margriet Lauvenberg, langjährige Schatzmeisterin und Gastgeberin bei den verschiedenen festlichen Zusammenkünften verabschiedet. Sie hat immer wieder nach Möglichkeiten gesucht, Spieler mit einer Scorekarte in letzter Minute zu helfen. Margriet tritt zurück, weil ihre maximale Amtszeit abgelaufen ist. Gleiches gilt für Leo van Houtem, der das Sekretariat bekleidete und mit seiner langjährigen Erfahrung als Informationsquelle diente. Glücklicherweise bietet die SeCo genügend Kontinuität in einer neuen Zusammensetzung. Mit Hannie Bindels und Hans Kaspersky als neuen Mitgliedern ist die SeCo mit Henk Esser, Rob Halmans und Paul Doesborgh bereit für eine neue Saison im Jahr 2022. Der Ausschuss wird ab Januar aus 6 Mitgliedern bestehen; ein neuer Kandidat hat sich bereits gemeldet. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das Jahr 2021 trotz aller Hindernisse rund um Corona ein tolles Golfjahr geworden ist, nicht nur in Bezug auf die Teilnehmerzahlen, sondern auch in Bezug auf die gegenseitige Atmosphäre. Gelukkig biedt de SECO in een nieuwe samenstelling voldoende continuïteit. Met Hannie Bindels en Hans Kaspersky als nieuwe leden is de SeCo met Henk Esser, Rob Halmans en Paul Doesborgh weer klaar voor een nieuw seizoen in 2022. De commissie bestaat vanaf januari uit 6 leden; een nieuw adspirant lid heeft zich inmiddels gemeld. Samenvattend kan gesteld worden, dat het jaar 2021 ondanks alle obstakels rondom corona een mooi golfjaar is geworden, niet alleen qua deelnemersaantallen maar ook qua onderlinge sfeer.

14 | DE KRANENPOOL MINIMAAL ZWETEN, MAXIMAAL RESULTAAT Fit en in shape zijn, geen pijntjes meer, méér energie.. en dat met maar twintig minuten sporten per week. Zelfs de grootste sporthaters kunnen overstag: in de boutique studio´s van fit20 haal je met een minimale tijdsinvestering ongekende resultaten. TEKST Dymphy Swakhoven BEELD Eline Dabekaussen ADVERTORIAL De eerste studio opende in 2009 in Zwolle. Inmiddels zijn er vestigingen verspreid over vier continenten. Het unieke concept – fit en gezond in slechts twintig minuten per week – won diverse innovatie- en entrepreneursprijzen en verovert in rap tempo de wereld. Bij multinationals als Ahold, Randstad en Siemens zijn in-house fit20-studio’s dé oplossing voor vitaliteit en fitheid van het personeel. TWINTIG MINUTEN-POWER Het zijn zogenoemde boutique sportstudio‘s met intensieve persoonlijke begeleiding. In een trainingssessie van slechts twintig minuten maak je, onder begeleiding van een personal coach, een rondje langs speciale fitnessapparatuur. Twintig minuten intensieve krachttraining, waarin alle spiergroepen worden gepakt, elke gedurende anderhalve minuut. Het beeldscherm op je fitnesstoestel geeft tempo, bewegingsuitslag en ritme aan. Is dat zo bijzonder? “Ja”, zegt Angelo Doevendans van fit20 Heerlen. “Omdat je in dat korte tijdsbestek tot het uiterste gaat, worden alle brandstoffen van de spier opgebruikt. Dan falen je spieren: ze kunnen niet meer functioneren. Omdat ons lichaam spierfalen als een noodsituatie ervaart, schaalt het meteen op. Die adaptatie zorgt ervoor dat het hele lichaam snel fitter en gezonder wordt. Een fit20-training daagt je lichaam uit om robuuster, krachtiger en weerbaarder te worden.” SPORTEN NIEUWE STIJL Dat je véél moet sporten om fit te worden, is een misvatting, benadrukt hij. “Dat is conservatief denken. Het gaat er juist om dat je efficiënt sport. Dat maakt ons zo anders dan andere fitnessaanbieders. Fit20 is een eigentijdse manier om gezond en sterk te worden, een nieuw sportconcept dat laat zien dat het anders kan. Alles is erop gericht het maximale uit die twintig minuten te halen. In een frisse, koele ruimte train je alleen of met één andere persoon. Door de langzame bewegingen, de korte sessies en de gekoelde studio transpireer je niet of nauwelijks. Omkleden of naderhand douchen is niet nodig. De training is dus makkelijk in je pauze te doen. Je hebt snel ongelooflijk goed resultaat: spieropbouw, meer energie, minder pijntjes, betere conditie en weerstand.” Fit20 tackelt meteen een paar andere struikelblokken op de weg naar fitheid. Zo zijn trainingen uitsluitend op afspraak. Makkelijk om als een vast moment in je week te plannen, maar ook een stok achter de deur: een keertje overslaan doe je minder makkelijk dan bij je inloopsportschool. Ook de intensiteit van een personal trainer verhoogt de efficiency: smokkelen tijdens de training is zo goed als onmogelijk. Al klinkt het bijna te mooi om waar te zijn, de resultaten van deze vorm van training zijn onmiskenbaar. Angelo: “Uit alle onderzoeken van de laatste jaren blijkt dat krachttraining de belangrijkste vorm van training is voor je algehele gezondheid en welbevinden. Je bouwt er weerstand, kracht, cognitieve skills en mentale focus mee op. Naast spiermassa verbeteren ook biomarkers als bloedsomloop, bloedsuikerregulatie, botdichtheid en aeroob vermogen. Spectaculaire, meetbare resultaten die je normaal alleen met duursporten voor elkaar krijgt. Het maakt je letterlijk en figuurlijk krachtiger.” WAAR VOOR JE GELD Angelo kijkt er niet van op. Hij krijgt dagelijks positieve feedback en lyrische reviews van klanten. “De twintig minuten bij fit20 zijn waarschijnlijk de meest uitdagende minuten van je week, maar ze leveren je ongelofelijk veel op. Deze manier van sporten verhoogt je kwaliteit van leven. Je resultaten krijg je regelmatig gemaild, dat stimuleert om het samen te doen, bijvoorbeeld met collega’s. Ik kan het iedereen aanbevelen, jong en oud. Iedereen is welkom voor een vrijblijvende kennismakingstraining.” Meer informatie? www.fit20.nl

DE KRANENPOOL | 15 HET MARSHALTEAM | DAS MARSHAL-TEAM Wist u dat - het marshalteammomenteel bestaat uit 6 heren: Jo Heckman, Theo Offermans, Frans Godefroy, Lei Janssen, Harry Boumans, en 2 dames: Tilly Stein en Agnes Trags - de marshals elk jaar een herhalingscursus AED, hartmassage en beademing volgen - de marshals altijd in de baan hun marshalplan, baanreglement, dresscode en calamiteitenplan bij zich hebben - de marshals altijd in de eerste plaats gastheer en -vrouw zijn voor zowel gasten als leden - de marshals bij grote drukte vaak als starter functioneren - de marshals mede verantwoordelijk zijn voor een goede regelnaleving van de spelers, zeker wat etiquette betreft - de marshals per telefoon altijd bereikbaar zijn, direct via het nummer op de groene borden of indirect via de balie - de marshals, net als andere buggyrijders op de paden moeten blijven als dat op de groene borden staat of na mededeling van de caddiemasters - de marshals altijd heel erg blij zijn als alle spelers hun pitchfork op de green gebruiken - de marshals net zo blij zijn als de spelers uitgeslagen plaggen terug leggen - de marshals het als normale dienstverlening beschouwen om vergeten golfstokken en andere voorwerpen op te halen - de marshals de grote rubberen hamer alleen maar bij zich hebben om paaltjes weer op hun plaats te kloppen en echt niet voor iets anders Wussten Sie dass - das Marshal-Team derzeit aus 6 Herren: Jo Heckman, Theo Offermans, Frans Godefroy, Lei Janssen, Harry Boumans und 2 Damen: Tilly Stein und Agnes Trags besteht - die Marshals jedes Jahr teilnehmen an einem Auffrischungskurs AED, Herzmassage und Beatmung - die Marshals, die auf dem Platz sind, immer ihren Marshalplan, Platzregeln, Dresscode und Notfallplan dabei haben - die Marshals immer in erster Linie Gastgeber und Gastgeberin für Gäste und Mitglieder sind - die Marshals oft als Starter bei großen Menschenmengen fungieren - die Marshals mitverantwortlich sind für die Einhaltung der Vorschriften durch die Spieler, insbesondere in Bezug auf die Etikette - die Marshals immer telefonisch erreichbar sind, direkt über die Nummer auf den grünen Schildern oder indirekt über die Anmeldung - die Marshals, wie andere Buggyfahrer, auf den Wegen bleiben müssen, wenn dies auf den grünen Schildern oder nach Benachrichtigung der Caddymaster angegeben ist - die Marshals sich immer sehr freuen, wenn alle Spieler ihre Pitchgabel auf dem Grün benutzen - die Marshals genauso glücklich sind wenn die Spieler die ausgeschlagene Divots zurücklegen - Die Marshals es als normalen Service betrachten, vergessene Golfschläger und andere Gegenstände zurückzuholen - die Marshals nur den großen Gummihammer dabei haben, um die Pfosten wieder festzuschlagen und für nichts anderes

16 | DE KRANENPOOL Een voor velen onbekende groepering binnen de Golfclub Brunssummerheide is de OGD, een groep opa’s ,die aangesloten is bij de landelijke groepering Stichting Old Grand Dads in Den Haag. Het initiatief vindt zijn oorsprong in het gegeven dat een aantal grootvaders zich er ook wel degelijk van bewust was dat er ook veel jeugdigen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking niet de mogelijkheid hadden om tot een gezonde vorm van bewegen te komen, laat staan gericht te sporten. Middels het oprichten van een stichting, waarvan de kas gevuld wordt door een financiële bijdrage van de leden worden er landelijk allerlei projecten gefinancierd gericht op het verruimen van de bewegingsmogelijkheden voor gehandicapten tot 18 jaar. Zo zijn er ook in onze regio enkele projecten tot stand gekomen, zoals bij Adelante waar een speciale fiets voor kinderen met ernstige fysieke rugproblemen is aangeschaft of bij het Kinderdagverblijf “’t Steyntje“ in Stein waar een bijdrage aan een belevingstuin is gegeven. De stichting OGD heeft een Anbistatus waardoor ook voor eenieder controleerbaar is waar de gelden naar toe vloeien. Het aantal leden is thans 5.500, waarvan er ongeveer 50 leden uit onze golfclub afkomstig zijn. Afgelopen jaar is er ruim € 160.000,00 uitgekeerd aan projecten, projecten die heel zorgvuldig vooraf gescreend en beoordeeld zijn. Om ook het gedachtengoed van waaruit alles begonnen is levend te houden organiseert de OGD Brunssummerheide 2 keer per jaar een onderlinge golfwedstrijd. De winnaar in enig jaar krijgt de OGDtrofee van dat jaar en in 2021 was de eer weggelegd voor Olaf Janssen. Helaas kon de eerste geplande wedstrijd in april geen doorgang vinden vanwege corona: hiervoor in de plaats werd er alsnog een wedstrijd ingelast in de zomer, om ook traditioneel van hieruit een aantal personen te kunnen afvaardigen naar de districtswedstrijd, dit jaar gehouden in Margraten. Servé Retera was bereid deze wedstrijd te elfder ure te organiseren zodat op het eind van het jaar alsnog het normale sportief gebeuren heeft kunnen plaatsvinden. In 2021 is het aantal deelnemende leden nagenoeg gelijk gebleven; tegenover het vertrek van enkele leden stond de komst van een aantal nieuwe leden waaronder 4 leden die ook al in Margraten lid waren. In 2022 zal geprobeerd worden het aantal leden verder omhoog te stuwen omdat steeds meer blijkt dat de ideële doelstelling van de OGD mensen aanspreekt. Leo van Houtem Consul OGD Golfclub Brunssummerheide Old Grand Dad Club

DE KRANENPOOL | 17 OLD GRAND DAD CLUB Eine für viele unbekannte Gruppe innerhalb des Golfclubs Brunssummerheide ist die OGD, eine Gruppe von Großvätern, die der nationalen Gruppe Stichting Old Grand Dads in Den Haag angegliedert ist. Die Initiative geht auf die Tatsache zurück, dass auch einigen Großvätern bewusst war, dass viele junge Menschen mit einer körperlichen und/oder geistigen Behinderung keine Möglichkeit hatten, sich gesund zu bewegen, geschweige denn sport zu betreiben. Durch die Gründung einer Stiftung, deren Kassen durch einen finanziellen Beitrag der Mitglieder gefüllt werden, werden landesweit Projekte aller Art finanziert, die auf eine Erweiterung der Bewegungsmöglichkeiten für behinderte Kinder bis zum Alter von 18 Jahren abzielen. Auch in unserer Region wurden einige Projekte ins Leben gerufen, wie zum Beispiel in Adelante, wo ein spezielles Fahrrad für Kinder mit schweren körperlichen Rückenproblemen angeschafft wurde, oder in der Kindertagesstätte „‘t Steyntje“ in Stein, wo ein Beitrag zur Finanzierung eines Erlebnisgartens geleistet wurde. Die OGD-Stiftung hat einen Anbi-Status, was bedeutet, dass jeder überprüfen kann, wohin die Gelder fließen. Die Mitgliederzahl beträgt mittlerweile 5.500, davon kommen ca. 50 Mitglieder aus unserem Golfclub. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 160.000 Euro an Projekte ausgezahlt, die im Vorfeld sorgfältig geprüft und bewertet wurden. Um die Ideen, mit denen alles begann, am Leben zu erhalten, veranstaltet die OGD Brunssummerheide zweimal im Jahr einen gemeinsamen Golfwettbewerb. Der Gewinner eines jeden Jahres erhält die OGD-Trophäe des Jahres, 2021 ging die Ehre an Olaf Janssen. Leider konnte der erste geplante Wettbewerb im April aufgrund von Corona nicht stattfinden: Stattdessen wurde im Sommer noch ein Wettbewerb eingelegt, um traditionell von hier aus einige Personen zum diesjährigen Bezirkswettbewerb nach Margraten entsenden zu können. Servé Retera war bereit, dieses Spiel in letzter Minute zu organisieren, damit am Jahresende doch noch eine normale Sportive Veranstaltung stattfinden konnte. Im Jahr 2021 ist die Zahl der teilnehmenden Mitglieder nahezu gleich geblieben. Der Austritt einiger Mitglieder wurde durch den Eintritt einer Reihe neuer Mitglieder ausgeglichen, darunter 4 Mitglieder, die bereits Mitglieder in Margraten waren. Im Jahr 2022 wird versucht, die Mitgliederzahl weiter zu erhöhen, da sich zunehmend zeigt, dass die ideelle Zielsetzung der OGD die Menschen anspricht. Leo van Houtem Consul OGD Golfclub Brunssummerheide

18 | DE KRANENPOOL Ons seizoen begon iets later dan normaal vanwege het slechte weer. Op het voor AFTERWORK begrippen o zo belangrijke samenzijn na de wedstrijd, hebben we door al de coronaregels aan gezelligheid moeten inboeten. Desondanks dat was het toch iedere keer weer een feestje ook met gepaste afstand in de buitenlucht. Na de openingswedstrijd gingen de ‘fingerlicking’ schnitzelreepjes met knoflooksaus en een broodje er in ieder geval gretig in bij onze spelers. Eigenlijk was alles toch een beetje ingetogener van opzet dan normaal en datzelfde gold ook voor de Midzomerwedstrijd. Door personeelsgebrek in het restaurant waren we genoodzaakt deze happening naar een andere locatie te verplaatsen. Roy Winkens, eigenaar van Triade44, vaste speler en tevens sponsor van de wekelijkse prijzen, was zo aardig om ons voor dit doel zijn mooie lokatie ter beschikking te stellen. Voor het hapje huurden we bij onze Oosterburen een frituurwagen in. Dit overtrof onze verwachtingen. Onze spelers konden zich gedurende 2 uur lang onbeperkt tegoed doen aan alle lekkernijen op snack gebied. Het bleek een schot in de roos want iedereen vond unaniem dat dit voor herhaling vatbaar was. Zodoende hanteerden we hetzelfde concept voor onze slotwedstrijd in september. Op deze avond kijken we dan ook met veel plezier terug want die was in alle opzichten meer dan geslaagd te noemen. Na de wedstrijd werden er veel prijzen uitgereikt waaronder de prijs voor ‘beste speler van het seizoen’. Deze eer viel te beurt aan Finn Winkens en hij mocht een prachtige kristallen trofee in ontvangst nemen. Behalve de reguliere wedstrijdprijzen voor de eerste en tweede plaats, te weten ‘Longest’, ‘Neary’ en ‘Nearest to the bottle’, hadden we ook nog een hele bijzondere en leuke prijs in de vorm van kunstzinnige beeldjes welke zijn gemaakt van een golfballetje en zijn gesponsord door Hans Swinkels. Diegenen die de meeste Birdies op hun naam hadden kregen dit beeldje uitgereikt. Bij de dames waren er twee personen die de eerste plaats moesten delen met een gelijk aantal Birdies, te weten Irma Winkens en Lilian Van Wersch. Bij de heren kwam Henk Souren op de eerste plaats. De immer sympathieke Ellen en Manfred Marson sponsorden op deze wedstrijd de snackzakjes. Wij willen hierbij alle sponsoren dan ook graag in het zonnetje zetten en hen hartelijk bedanken. Mede door hun bijdrage kunnen we zo gul zijn naar onze spelers. SUCCESVOL JAAR VOOR AFTERWORK Hoera!! Ons doel van vorig jaar hebben we gehaald en hier zijn we apetrots op. Ondanks het feit dat 2021 best een gek seizoen was vanwege al die coronamaatregelen, kunnen we stellen dat dit gekke seizoen ook zeer succesvol is geweest. Met een gemiddelde van 36 inschrijvingen per wedstrijd (het maximale aantal) kunnen we heel tevreden zijn. Ook de diversiteit van de inschrijvingen is het vermelden waard want dit aantal staat op 84 personen.

DE KRANENPOOL | 19 AFTERWORK Unsere Saison begann aufgrund des schlechten Wetters etwas später als sonst. An dem für AFTERWORK-Konzepte so wichtigen Miteinander nach dem Spiel mussten wir aufgrund all der Corona-Regeln Geselligkeit einbüßen. Trotzdem war es jedes Mal ein Fest, auch mit entsprechendem Abstand im Freien. Nach dem Eröffnungsspiel wurden die „fingerlicking“ Schnitzelstreifen mit Knoblauchsauce und einem Sandwich von unseren Spielern eifrig angenommen. Tatsächlich war alles etwas verhaltener als sonst und das gleiche galt für den Mittsommer-Wettstreit. Aufgrund von Personalmangel im Restaurant waren wir gezwungen, dieses Ereignis an einen anderen Ort zu verlegen. Roy Winkens, Inhaber von Triade44, Stammspieler und auch Sponsor der wöchentlichen Preise, war so freundlich, uns hierfür seine schöne Location zur Verfügung zu stellen. Für den Snack haben wir bei unseren östlichen Nachbarn eine Frittenwagen gemietet. Dies hat unsere Erwartungen übertroffen. Unsere Spieler konnten 2 Stunden lang unbegrenzt Snacks genießen. Es stellte sich als Volltreffer heraus, denn alle waren sich einig, dass es sich lohnt, dies zu wiederholen. Also haben wir das gleiche Konzept für unser letztes Spiel im September angewendet. Wir blicken mit großer Freude auf diesen Abend zurück, denn er war in jeder Hinsicht mehr als gelungen. Nach dem Spiel wurden viele Preise vergeben, darunter der Preis für den „besten Spieler der Saison“. Diese Ehre ging an Finn Winkens und er erhielt eine wunderschöne Kristalltrophäe. Neben den regulären Ook is er bij de ‘Afterwork’ spelers een echt vriendengroepje ontstaan. Getuige de app die in het leven werd geroepen om spontaan met elkaar af te spreken om een rondje te lopen. Hoe mooi is dit? We kijken nu al uit naar het nieuwe seizoen van 2022 en houden ons bezig met het bedenken van nog meer leuke spelvormen. Natuurlijk hopen we het succes van 2021 te evenaren. We zullen in ieder geval niets nalaten om de ongedwongen en gezellige sfeer binnen onze commissie in stand te houden. Last but not least …… dank je wel Julius en Marco voor de fijne samenwerking. Lilian Van Wersch Voorzitter Afterwork Wettbewerbspreisen für den ersten und zweiten Platz, nämlich „Longest“, „Neary“ und „Nearest to the bottle“, gab es auch einen ganz besonderen und lustigen Preis in Form von kunstvollen Figuren aus einem Golfball die von Hans Swinkels gesponsert wurden. Diejenigen, die die meisten Birdies auf ihren Namen hatten, wurden mit dieser Statue ausgezeichnet. Bei den Damen gab es zwei Personen, die sich den ersten Platz mit gleich vielen Birdies teilen mussten, nämlich Irma Winkens und Lilian Van Wersch. Bei den Männern belegte Henk Souren den ersten Platz. Die immer sympathischen Ellen und Manfred Marson sponserten die Snackbeutel bei diesem Wettbewerb. Wir möchten alle Sponsoren ins Rampenlicht stellen und bedanken uns herzlich. Es liegt zum Teil an ihrem Beitrag, dass wir unseren Spielern gegenüber so großzügig sein können. Auch unter den ‚Afterwork‘-Spielern ist ein richtiger Freundeskreis entstanden. Siehe die App, die geschaffen wurde, um sich spontan zu einer Runde zu treffen. Wie schön ist das? Wir freuen uns schon auf die neue Saison 2022 und sind damit beschäftigt, noch mehr nette Spielformen zu erfinden. Wir hoffen natürlich, an den Erfolg von 2021 anknüpfen zu können. Wir werden jedenfalls alles daransetzen, um die lockere und gemütliche Atmosphäre in unserem Ausschuss aufrechtzuerhalten. Last but not least …… danke Julius und Marco für die tolle Zusammenarbeit. Lilian Van Wersch Vorsitzender Afterwork ERFOLGREICHES JAHR FÜR AFTERWORK Hurra!! Wir haben unser Ziel vom letzten Jahr erreicht und darauf sind wir sehr stolz. Trotz der Tatsache, dass 2021 aufgrund all dieser Corona-Maßnahmen eine ziemlich verrückte Saison war, können wir sagen, dass diese verrückte Saison auch sehr erfolgreich war. Mit durchschnittlich 36 Anmeldungen pro Wettbewerb (der Höchstzahl) können wir sehr zufrieden sein. Erwähnenswert ist auch die Vielfalt der Anmeldungen, denn diese Zahl liegt bei 84 Personen.

20 | DE KRANENPOOL BÄRBEL SCHORN (FOTO 1) Ik kwam net terug van vakantie (Tenerife) en had op de eerste werkdag een briefing van 2 uur. Daarna was Manon Grasmeijer weg. In het begin moest ik flink aan de bak. Als ik er niet zo van genoten had, was het voor mij maar een kort gastoptreden geweest. Maar de leden hebben me altijd opnieuw gemotiveerd. MARTIN ENGELEN (FOTO 2) Wat ik het leukste vind, is dat ik bijna elk lid kan helpen met hun probleem. De meeste vragen rijzen bij het instellen TEAM SECRETARIAAT van onze app op de mobiele telefoon. Bijvoorbeeld Paul Scheltus (92 jaar) kwam en had hulp nodig. Hij zei dat hij 2 zonen had, maar die konden hem ook niet helpen. Ze zijn ook al boven de 70 (ha, ha). FRITS SMITS (FOTO 3) Ons 26-jarig lid is erg populair en kent de club al vele jaren. Hij werkt heel graag op kantoor, heeft altijd tijd voor iedereen en maakt ook graag een praatje. Op een prettige manier zorgt hij voor orde en netheid op kantoor en wijst hij je daar (indien nodig) graag op. ANS VERSTEGEN (FOTO 4) Ans roemt de afwisseling die op kantoor wordt geboden. Of het nu gaat om voorbereidingen voor nieuwe leden, bestellingen van kantoorartikelen, telefoontjes, het beantwoorden van e-mails, etc. Er is altijd wel iets te doen en de tijd gaat erg snel. Ze is wel erg verbaasd dat zovelen het verschil tussen BV en Club niet kennen. AGNES TRAGS (FOTO 5) Agnes is bij ons ook bekend als Marshal. We zijn erg blij dat we ook voor de zaterdag een gekwalificeerde medewerker hebben gevonden, zodat er ook gelegenheid is voor werkende mensen om ons kantoor te bezoeken. Ze vindt het geweldig dat ons kantoor gerund wordt door clubleden. Onder het motto „Voor leden, door leden, met leden”. Sinds januari 2020 hebben wij een nieuw systeem op ons secretariaat ingevoerd, wat als voordeel heeft dat ons kantoor (ma/wo/vr/za van 10:30-13:00) permanent bezet is. Zelfs tijdens vakantietijd springt de een of de ander altijd in voor de ander. 1 2 3

DE KRANENPOOL | 21 TEAM SECRETARIAAT | TEAM SEKRETARIAT BÄRBEL SCHORN (FOTO 1) Ich kam gerade aus dem Urlaub (Teneriffa) und hatte am 1. Arbeitstag eine Einweisung von 2 Stunden. Danach war Manon Grasmeijer weg. Ich habe mich am Anfang hart einarbeiten müssen. Wenn es mir nicht so viel Spass gemacht hätte, wäre es für mich nur ein kurzes Gastspiel gewesen. Aber die Mitglieder haben mich immer wieder auf`s neue motiviert. MARTIN ENGELEN (FOTO 2) Am besten gefällt es mir, dass ich fast jedem Mitglied bei seinem Problem helfen kann. Die meisten Fragen tauchen bei der Einrichtung unserer App auf`s Handy auf. Z.B. kam Paul Scheltus (92 Jahre) und brauchte auch dabei Hilfe. Er sagte, er habe 2 Söhne, aber die können ihm dabei auch nicht helfen. Allerdings sind die auch schon über 70 (ha,ha). FRITS SMITS (FOTO 3) Unser 26-jähriges Mitglied ist sehr beliebt und kennt den Club ja schon viele Jahre. Er arbeitet sehr gerne im Büro, hat immer Zeit für jeden und hält auch gerne mal ein Schwätzchen. Auf nette Art und Weise sorgt er im Büro für Ordnung und Sauberkeit und weist (falls nötig) gerne darauf hin. Seit Januar 2020 haben wir ein neues System in unserem Sekretariat eingeführt, welches den Vorteil hat, dass unser Büro (Mo/Mi/Fr/Sa v. 10.30-13.00) fest besetzt ist. Selbst zur Urlaubszeit, springt der oder diejenige immer für den anderen ein. ANS VERSTEGEN (FOTO 4) Ans lobt die Abwechslung die sich im Büro bietet. Ob es Vorbereitungen für neue Mitglieder, Bestellungen von Büromaterialien, Telefonate, e-mail beantworten, etc. ist. Es gibt immer was zu tun und die Zeit geht sehr schnell um. Sie wundert sich nur, dass sehr viele den Unterschied zwischen BV und Club nicht kennen. AGNES TRAGS (FOTO 5) Agnes ist uns auch als Marschall bekannt. Wir sind sehr froh, dass wir auch für die Samstage eine qualifizierte Kraft gefunden haben, damit ergibt sich auch für Berufstätige eine Möglichkeit unser Büro aufzusuchen. Sie findet es prima, dass unser Büro durch Clubmitglieder geführt wird. Gemäss dem Motto „Für Mitglieder, durch Mitglieder, mit Mitglieder“. 4 5

22 | DE KRANENPOOL

DE KRANENPOOL | 23 DAMESCOMMISSIE | DAMENAUSSCHUSS Evenals het vorig jaar werd ook 2021 een jaar waarin het programma regelmatig moest worden aangepast i.v.m. de corona pandemie. Op 23 maart was de openingswedstrijd met koffie/thee en vlaai buiten in de frisse lucht en met een afstand van 1,5 meter. Op Koningsdag was er na de wedstrijd voor iedereen een oranje tompoes met een drankje. Het was ook nu weer een geïmproviseerde picknick. De qualifying wedstrijden werden allemaal afgespeeld. Zie uitslagen. Van de gezelligheidswedstrijden zijn er diverse niet doorgegaan i.v.m. de hevige regenval. Sinds juni is het mogelijk om aan de wedstrijdtafel te pinnen. Hier wordt veel gebruik van gemaakt. De midzomerwedstrijd werd wel gespeeld, maar zonder lunch en zonder prijsuitreiking. Als alternatief was er een zomerwandeling in het Limbrichterbos met aansluitend een heerlijk en goed verzorgde lunch op Kasteel Limbricht. Ook de halfjaarlijkse prijsuitreiking vond er plaats. De laatste maanden kunnen we na de wedstrijd weer gezellig samen een drankje nuttigen. Wij hopen dat in het nieuwe seizoen alle corona maatregelen achter de rug zijn en dat we in een goede gezondheid met plezier en sportiviteit 2022 tegemoet gaan. DAMESCOMMISSIE UITSLAGEN QUALIFYING WEDSTRIJDEN DDWT; Categorie A Leny Graus Categorie B Ans Verstegen 9 Holes Rita Herbergs Ringerscore; Categorie A Lenie Graus Categorie B Margriet Roozen 9 Holes Rita Herbergs Stableford; Categorie A Monique Maas Categorie B Hedie van Bergen 9 Holes Carla Drent Strokeplay; Categorie A Leny Graus Categorie B Francien Degens 9 Holes Rita Herbergs

RkJQdWJsaXNoZXIy ODM1NjU=